PRIVACYVERKLARING BOOST FUNDING B.V.

In deze privacy verklaring van Boost Funding B.V. (hierna: Boost) lees je alles over de manier waarop persoonsgegevens door ons worden verzameld en hoe we daarmee omgaan. Zo wordt uitgelegd waar gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden.

Contactgegevens: 

Boost Funding B.V.
Oudenoord 330
3513 EX Utrecht

www.boost-it.nl
+31 10 261 40 44

Persoonsgegevens die wij verwerken

Boost verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf, of de organisatie waarvoor je werkt, aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Bijzonder en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Boost verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou in opdracht van jouw werkgever:

 • Burgerservicenummer (BSN)

Het doel en de grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Boost verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voorstellen of aanbieden van onze diensten: Boost verwerkt persoonsgegevens die je beschikbaar hebt gesteld voor het zakelijke verkeer via de website van de organisatie waarvoor je werkt, via sociale media en/of via de Kamer van Koophandel (KvK).
 • Het versturen van nieuwsbrieven: Boost stuurt nieuwsbrieven via e-mail. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Boost. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 • Contact opnemen: Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Boost via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 • Boost verwerkt ook gevoelige persoonsgegevens indien zij optreedt als intermediair voor een opdrachtgever. In dat geval kan de opdrachtgever persoonsgegevens die zij wettelijk verplicht is om te melden aan ons overdragen. Wij zullen vervolgens namens de opdrachtgever de wettelijke melding verzorgen. Onze opdrachtgever is in dit geval meestal jouw (voormalig) werkgever.

Geautomatiseerde besluitvorming en/of gegevensverwerking

Boost neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boost) tussen zit. Boost gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Office 365: Voor het versturen van e-mails en tekstverwerking. Hierin verwerken we jouw persoonsgegevens.
 • Dropbox Business: Voor de opslag van (backup) bestanden. Hierin worden jouw persoonsgegevens opgeslagen.
 • Mailchimp: Hiermee versturen we nieuwsbrieven. Indien je aangemeld bent voor onze nieuwsbrieven wordt jouw naam en e-mailadres automatisch opgeslagen.
 • Plesk: De e-mail van Boost wordt gehost bij Plesk. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Plesk.
 • Pipedrive: Het centrale systeem waar wij de contactgegevens in opslaan van onze klanten en potentiële klanten is het CRM-pakket van Pipedrive. Indien je aan ons jouw contactgegevens verstrekt dan staan zij hierin opgeslagen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Boost, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren. We hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Het versturen van nieuwsbrieven: Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@boost-it.nl
 • Contact opnemen: Op het moment dat je contact opneemt met Boost via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. De e-mails worden maximaal 7 jaar bewaard.
 • Door jou beschikbaar gesteld: Persoonsgegevens die we verwerkt hebben nadat je deze zelf beschikbaar hebt gesteld voor het zakelijke verkeer worden maximaal 7 jaar bewaard.
 • Analytics: De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

Boost verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens bewerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Boost blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boost gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Boost en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boost-it.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Boost wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boost neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@boost-it.nl